ภารกิจหลัก


ภารกิจหลัก

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน

2. พัฒนาครู – บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

09/12/2016

1184

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten