เป้าหมาย


เป้าหมายของโรงเรียน

 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสมวัย

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย

5. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7. สถานศึกษามีแนวการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

9. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

10. พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของสถานศึกษา

11. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

09/12/2016

1273

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten