เอกลักษณ์/อัตลักษณ์


เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

 

 

เอกลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสายสุดา คือ “ ความรัก ความห่วงใย คือดวงใจสายสุดา”

โรงเรียนอนุบาลสายสุดามีความรักความห่วงใย จึงส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต กระบวนการคิดจากฐานการเรียนรู้ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พร้อมใจกันแยกขยะ ไม่ลดละกำจัดยุงลาย สถานที่สบายน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้หลากหลาย หัวใจสุดท้ายนิทเศการสอน

อัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสายสุดา คือ “เตรียมความพร้อม น้อมรับคุณธรรม”

เตรียมความพร้อม คือ พร้อมที่จะเรียนทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา

น้อมรับคุณธรรม คือ มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ได้แก่ มีระเบียบวินัย มีสติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ช่วยเหลือตนเอง

26/10/2016

1038

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten