วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม ทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและมีความภาคภูมิใจในตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและพัฒนาครูให้ทันต่อเหตุการณ์ เป็นครูมืออาชีพ

09/12/2016

1057

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten