อุดมการณ์การจัดตั้ง


อุดมการณ์การจัดตั้งโรงเรียน
 
          นางสาวสายสุดา  อ้นสุวรรณ ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นตามอุดมการณ์ของคุณพ่อสี คุณแม่สิน  อ้นสุวรรณ ซึ่งเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาโดยได้บริจาคที่ดินส่วนตัวให้กับโรงเรียนหลายแห่ง ได้แก่ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ดังนั้นเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิดาและมารดาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสายสุดา ขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพ มุ่งหวังอบรมให้เยาวชนเป็นอนาคตที่ดีของชาติมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม ดำเนินกิจการโดยไม่หวังผลกำไรเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ช่วยชุมชนให้มีสถานศึกษาที่ตื่นตัวให้กับโรงเรียนหลายแห่ง ได้แก่ กษาใกล้บ้าน นับถึงปัจจุบันได้ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นเวลา 21 ปี
 
 

09/12/2016

1229

ดูครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสายสุดา

46/14 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม   เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์  02- 5108399,  02- 5108400 โทรสาร 02- 5191032 

www.saisuda.ac.th
E-mail saisuda_school@hotmail.com , Facebook saisuda kindergarten